ยกเลิกแผนจัดซื้ออะไหล่หัวฉีดกาว สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่