ดาวน์โหลด 

จำนวน 105,000 แผ่น จำนวนงบประมาณ 779,709.00 บาท