ดาวน์โหลด

จำนวน 60 ตัน (870,000 แผ่น) เป็นเงิน 2,172,142.80 บาท