ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนิติกร 3 สังกัดสำนักกฎหมาย