รวมกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง

Download > พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

Download > ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

Download > กฎกระทรวง 7 ฉบับ


หนังสือจากกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้อง (update คลิกที่นี่)

Download > ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว356 ลว. 13 ก.ย. 60 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบฯ 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบฯ 2560 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

Download > ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว320 ลว. 24 ส.ค. 60 เรื่อง การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม 

Download > ที่ กค 0405.4/ว.322 ลว. 24 ส.ค. 60 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP

Download > ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว190 ลว. 10 พ.ค. 59 เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม


คู่มือประกอบการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ของหน่วยงานของรัฐ

Download > 1. คู่มือลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ

Download > 2 คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจ้าง ปรับปรุงใหม่

ตัวอย่าง >  การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP  

Download > 3_1 คู่มือ e-market RFQ สำหรับหน่วยงานของรัฐ

Download > 3_2 คู่มือ e-market Thai Auction สำหรับหน่วยงานของรัฐ

Download > 4 คู่มือe-Bidding สำหรับหน่วยงานของรัฐ

Download > 5 คู่มือวิธีคัดเลือก.

Download > 6 คู่มือวิธีเฉพาะเจาะจง

ตัวอย่าง > การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP วิธีเฉพาะเจาะจง

Download > 7 คู่มือขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา-บริหารสัญญา

Download > คู่มือการ reset password

Download > คู่มือการค้นหารหัส UNSPSC


คู่มือประกอบการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ของผู้ค้ากับภาครัฐ

Download > 1 คู่มือการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ_ฉบับเต็ม

Download > 1.1 คู่มือลงทะเบียนผู้ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่

Download > 2 คู่มือ e-Market กรณี RFQ สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ (V.2)

Download > 3 คู่มือ e-Market กรณี Thai Auction สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ (V.1)

Download > 4 คู่มือ e-Bidding สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ (V.2)

Download > 5 คู่มือ e-Catalog สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ (V.1)


เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

Download > ภาพรวม EGP_ระยะที่ 4 – แก้ไข(16082560)

Download >รายการสินค้าในระบบ e-market    !!NEW!!