ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบฯ2561 (ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องจักรผลิตบุหรี่)