ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยกสูง แบบใช้แก๊ส LPG ชนิดใช้งาและใบหนีบ พร้อมอุปกรณ์   สำหรับใช้งานที่โรงอบใบยาเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝวศ.ปe.02/2561)