ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ ฝวศ.ยปe.2/2561   ในราคาชุดละ 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่กองธุรการ  ชั้น 2 อาคาร 1 ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ เวลา 08.00 น. ถึง 14.30 น.  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2229-1512 , 0-2229-1585 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  28 สิงหาคม 2560 หรือค้นหาข้อมูลได้ที่  www.thaitobacco.or.th

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศประกวดราคา