ดาวน์โหลดเอกสารร่าง TOR

กำหนดรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะตั้งแต่ วันที่ 10- 15 สิงหาคม 2560