ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสาร ฝวศ.ปe.03/2561 ได้ที่ กองธุรการ (อาคาร 2 ชั้น 2)  ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงานยาสูบ คลองเตย  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-15.00น. เอกสารราคาชุดละ 500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โทรศัพท์ 0-2229-1511 (คุณกรองพร) หรือ โทรสาร 0-2229-1508

หมายเหตุ: ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเวลาในวันเสนอราคา

ฝวศ.ปe.03-2561

spec ฝวศ.ปe.03-2561