รายงานประจําปี 2559 (Annual Report 2016)
โ ร ง ง า น ย า สู บ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง
THAILAND TOBACCO MONOPOLY

ดูรายงานประจำปีแบบ Multimedia

ดาวโหลดรายงานประจำปี 2558 (PDF-77 MB)