ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา-งานซื้อและจ้างเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ สำหรับติดตั้งใช้งานที่โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 4-11 กรกฎาคม 2560 ตามรายละเอียดที่แนบ

e-mail: supp@thaitobacco.or.th

โทรศัพท์ 0-2229-1505 หรือ โทรสาร 0-2229-1508 (คุณวดี)

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

ร่างดับเพลิงชนบท