ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานซื้อรถยกสูง แบบใช้แก๊ส LPG ชนิดใช้งาและใบหนีบ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับใช้งานที่โรงอบใบยาเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 3 –6 กรกฎาคม 2560 ตามรายละเอียดที่แนบ

e-mail: supp@thaitobacco.or.th

โทรศัพท์ 0-2229-1505 หรือ โทรสาร 0-2229-1508 (คุณวดี)

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

ร่างรถยก61