ประกาศ โรงงายาสูบ กระทรวงการคลัง เรื่องผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้ขายส่งยาสูบให้แก่ Modern Trade (PDF)