ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และลงทะเบียนพร้อมแสดงหลักฐาน เพื่อขอรับเอกสารประกวดราคาฯ เลขที่ ฝวศ.ยปe.1/2561 ได้ที่ กองธุรการ ชั้น 2 อาคาร 1 (อาคารช่างกล) ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาทำการของ โรงงานยาสูบ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2229-1512 , 0-2229-1585 หรือค้นหาข้อมูลได้ที่ www.thaitobacco.or.th