ประกาศ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดไม้หมอนเก่าและชำรุด จำนวน 2 รายการ