รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ ตำแหน่งแพทย์ สังกัดฝ่ายการแพทย์