ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสาร ฝวศ.ปe.05/2560

ได้ที่ กองธุรการ (อาคาร 2 ชั้น 2)  ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงานยาสูบ คลองเตย

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 08.00-15.00น.

เอกสารราคาชุดละ 500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โทรศัพท์ 0-2229-1511 (คุณกรองพร) หรือ โทรสาร 0-2229-1508ประกาศฝวศ.ปe.05/2560