กรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานท้องถิ่น
เกี่ยวกับการปรับปรุงเอกสาร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

77

ที่มา : ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)