รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ตรวจสอบ 3 และผู้ตรวจสอบ 4 สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน