รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานบัญชี 3 นักบัญชี 3และพนักงานบัญชีและการเงิน 3 สังกัดฝ่ายบัญชีและการเงิน