ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2-3 บุคลากร 3 พนักงานจัดหา 3 พนักงานพัสดุ 3 และ พนักงานควบคุมคุณภาพ 3 สังกัดส่วนงานต่างๆ