งานจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบส่งยาเส้น ระบบดูดฝุ่นผงยาเส้น ท่อส่งก้นกรอง เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการมวนและบรรจุ ตามเอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ ฝจพ.ป.02/01/60

งานจัดหา ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบส่งยาเส้น (48.3 mb)

ขอบเขตงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (12 mb)

ขอบเขตงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Drawing) (58.7 mb)