รับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะด้านช่าง รุ่นที่ 2