ประกาศโรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง  เรื่อง การขายทอดตลาดสิ่งของต่าง ๆ ที่ไม่ใช้ประโยชน์

  1. ซากครุภัณฑ์ และสิ่งของต่าง  ๆ
  2. ซากครุภัณฑ์ ฝ่ายการแพทย์

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด