ราคากลาง-จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย—ดาวน์โหลด