ร่างTORระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยประกวดราคางานซื้อและจ้างเหมาติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดตั้งใช้งานที่สถานีใบยาร้องกวาง สำนักงานยาสูบแพร่ จังหวัดแพร่  จำนวน 1 ระบบ  และที่โกดังเก็บใบยาหมายเลข 51, 52, 53 และ 54 ของโรงอบใบยาเด่นชัย จังหวัดแพร่  จำนวน 1 ระบบ  กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 12 – 15 กันยายน 2559 ตามรายละเอียดที่แนบ

e-mail: supp@thaitobacco.or.th

โทรศัพท์ 0-2229-1505 หรือ โทรสาร 0-2229-1508 (คุณวดี)

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย