ด้วยโรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง  มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดส่ิงของต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 1 รายการ คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด