ภาพระเรียบและนโยบาย

  • ระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2561 : เปิดอ่าน
  • ระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย  ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2562 : เปิดอ่าน