รายละเอียดการขายทอดตลาดแบตเตอรี่ขนาดต่าง ๆ ที่ชำรุดเสี่ยมสภาพ