การจัดโครงการสร้างสัมพันธ์ทายาทธุรกิจยาสูบ ปีงบประมาณ 2557 กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายธุรกิจให้เข้มแข็ง เอกสารนแบ