วิธีเดิม : E-Auctions

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -ประกวดซื้อและจ้างเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ สำหรับติดตั้งใช้งานที่โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฝวศ.ปe.03-2561

วิธีเดิม : วิธีตกลงราคา

วิธีเดิม : ประกวดราคา

วิธีเดิม : ประกาศราคากลาง

วิธีเดิม : ประกาศร่าง TOR

วิธีเดิม : สอบราคา