การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน
แผนดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างหน่วยงาน

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

  O3 อำนาจหน้าที่

   O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

    O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

     O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

      O8 Q&A

      O9 Social Network

      แผนดำเนินงาน

      O10 แผนดำเนินงานประจำปี

      O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

      O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

      O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

      O14 มาตรฐานการให้บริการ

      O15 ข้อมููลเชิงสถิติการให้บริการ

      O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

      O17 E-Service

      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

      O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

      O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

      O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

      การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

      O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

      O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

      O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

      O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

      O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

      O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

      การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

      O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

      O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

       O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

        O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

         O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

          การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

          O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

           O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

            O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

             O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

              O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

               O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

               O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

                O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

                มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

                O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

                 O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

                  O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

                   O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                    O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน

                     O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

                      O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ