การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 2564 ( OIT )

ข้อมูลพื้นฐาน
แผนดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างหน่วยงาน

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

  O3 อำนาจหน้าที่

   O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

    O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

     O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

     O8 สอบถาม (Q&A)

     O9 Social Network

     แผนดำเนินงาน

     O10 แผนดำเนินงานประจำปี 2564 (แผนยุทธศาสตร์)

     >O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (รายงานการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ต.ค. 63 – มี.ค. 64)

     O12 รายงานประจําปี 2563 (Annual Report 2020)

     O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

     O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มือการใช้งานระบบ E-Commerce,ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ยสท.)

     O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (E-Commerce, ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ยสท. เป็นข้อมูลปี 64)

     O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของการยาสูบแห่งประเทศไทย 2563

     O17 E–Service (ตัวอย่างระบบ E-Commerce)

     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

     O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (ต.ค. 63 – มี.ค. 64)

     O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

     การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

     O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

     O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

     การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2564