การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

ข้อมูลพื้นฐาน

1.โครงสร้างหน่วยงาน

2. ข้อมูลผู้บริหาร

  3. อำนาจหน้าที่

   4.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

    5.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

     6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     7.ข่าวประชาสัมพันธ์

      8.Q&A

      9.Social Network

      แผนดำเนินงาน

      10. แผนดำเนินงานประจำปี

      11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

      12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

      13.มาตรฐานการปฏิบัติงาน

      14. มาตรฐานการให้บริการ

      15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

      16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

      17.E-Service

      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

      18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

      19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

      20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

      การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

      21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

      22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

      23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

      24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

      26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

      27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

      การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

      29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

      30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

       31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

        32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

         33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

          การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

          34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

           35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

            36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

             37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

              38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

               39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

               40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

                41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

                มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

                42.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

                 43.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

                  44.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

                   45.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                    46.มาตรการป้องกันการรับสินบน

                     47.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

                      48.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ