หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ร่าง TOR) ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษา Notebook 200 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น วันที่ 17 กรกฎาคม...

(ร่าง TOR) ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษา Notebook 200 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

..เพิ่มเติม..