หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) สร้างความโปร่งใสในโครงการประมูลให้เช่าที่ดินระยะยาว ร่วมกับ องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในโครงการฯ

การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) สร้างความโปร่งใสในโครงการประมูลให้เช่าที่ดินระยะยาว ร่วมกับ องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในโครงการฯ

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของ ยสท. ร่วมประชุมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และคณะผู้สังเกตการณ์ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรมในโครงการพัฒนาที่ดินพร้อมผลตอบแทนการจัดหาประโยชน์ เชิงพาณิชย์ให้เช่าระยะยาว โดยวิธีประมูล ของ ยสท. ปีงบประมาณ 2567 ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567

ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้นำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในโครงการภาครัฐในปี พ.ศ. 2558 การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้รับนโยบายดังกล่าวมาใช้และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เริ่มตั้งแต่โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ จวบจนกระทั่ง ยสท. ได้ริเริ่มดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยนำที่ดินที่ได้รับโอนกรรมสิทธิจากกระทรวงการคลัง ทั้งในกรุงเทพฯ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งบางส่วนเหลือจากใช้งานตามวัตถุประสงค์หลัก และมีศักยภาพสามารถนำมาพัฒนาจัดประโยชน์โดยการให้เช่า ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แม้ว่ากระบวนการให้เช่าที่ดินของ ยสท. จะมิได้ดำเนินการภายใต้ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมิได้เข้าข่ายโครงการที่ต้องจัดทำข้อตกลงคุณธรรม หากแต่ฝ่ายบริหาร ยสท. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นกับกระบวนการให้เช่าที่ดิน โดยในปีงบประมาณ 2567 ยสท. ได้ขอรับการสนับสนุนจาก “องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)” รับดำเนินงานตามหลักการข้อตกลงคุณธรรม โดยองค์กรฯ ได้จัดส่งผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานประมูล จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ 1 บ้านพักผู้บริหาร (เดิม) ซอยสุขุมวิท 10 กรุงเทพฯ โครงการที่ 2 พื้นที่บางส่วนของสำนักงานใหญ่ ยสท. คลองเตย กรุงเทพฯ และโครงการที่ 3 สถานีใบยาเวียงพาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

..เพิ่มเติม..