หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ร่าง TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ จำนวน ๔ คน สำหรับโรงอบใบยาเด่นชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่...

(ร่าง TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ จำนวน ๔ คน สำหรับโรงอบใบยาเด่นชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2567

..เพิ่มเติม..