หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)กิจกรรมด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรการรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม ตามเเผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ "จำนวน ๒๔ ส่วนงาน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

การรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม ตามเเผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ “จำนวน ๒๔ ส่วนงาน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

การดำเนินกิจกรรมตามเเผนงานโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและบริหารงานตามหลักการด้านการกำกับดูแลที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรพัฒนาตนเอง สะท้อนการมีคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง  วินัย  สุจริต  จิตอาสา กตัญญู พร้อมทั้งปฏิบัติตามคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ตามแนวคิดคุณธรรมนำการพัฒนา และกำหนดเป็นแผนดำเนินงานตามเป้าหมายองค์กรคุณธรรม

..เพิ่มเติม..