หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)กิจกรรมด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรการยาสูบแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2566 คว้ารางวัล องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 2 ปีซ้อน

การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2566 คว้ารางวัล องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 2 ปีซ้อน

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประกาศผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2  (พ.ศ. 2566 – 2570)

  • การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้รับผลการประเมินระดับ “คุณธรรมต้นแบบ” ในระบบองค์กร/กรม
  • ส่วนงานในสังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย จำนวน 24 ส่วนงาน ได้รับผลการประเมินระดับ “คุณธรรมต้นแบบ” ในระดับสำนัก/กอง ดังนี้
  1. ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร 

2. ฝ่ายใบยา

3. ฝ่ายตลาด

4.ฝ่ายขาย

5. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

6. ฝ่ายตรวจสอบภายใน

7. ฝ่ายการแพทย์

8. ฝ่ายบริการกลาง

9. ฝ่ายบัญชีและการเงิน

10. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

11. ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

12. ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา

13. ฝ่ายวางแผนการผลิต

14. ฝ่ายผลิตด้านใบยา

15. ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

16. ฝ่ายการพิมพ์

17. ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

18. สำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

19. สำนักกฎหมาย

20. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

21. สำนักงบประมาณ

22. สำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย

23. สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ

24. สำนักพัฒนาธุรกิจ

การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและบริหารงานตามหลักการด้านการกำกับดูแลที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนี้ ผู้บริหารและพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรพัฒนาตนเอง สะท้อนการมีคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู พร้อมทั้งปฏิบัติตามคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ตามแนวคิดคุณธรรมนำการพัฒนา และกำหนดเป็นแผนดำเนินงานตามเป้าหมายองค์กรคุณธรรม เพื่อให้ทุกส่วนงานรับทราบและนำไปปฏิบัติ

ยสท. พร้อมยกระดับสู่ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ และด้านจริยธรรม คุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

..เพิ่มเติม..