หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. เข้าร่วมงาน State Enterprise Networking : Knowledge Sharing ๒๐๒๔ “The Power of...

ยสท. เข้าร่วมงาน State Enterprise Networking : Knowledge Sharing ๒๐๒๔ “The Power of Sharing Thai State Enterprise Co-creating a Sustainable Future for Thailand” “พลังแห่งการแบ่งปัน รัฐวิสาหกิจไทย ร่วมสร้างอนาคตไทยที่ยั่งยืน”

นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร และเลขานุการคณะทำงานรายงานผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (CG&LD) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (DT) และด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SM) เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เข้าร่วมงาน State Enterprise Networking : Knowledge Sharing ๒๐๒๔ “The Power of Sharing Thai State Enterprise Co-creating a Sustainable Future for Thailand” “พลังแห่งการแบ่งปัน รัฐวิสาหกิจไทย ร่วมสร้างอนาคตไทยที่ยั่งยืน” ในฐานะสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรรัฐวิสาหกิจ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 3 ชั้น 2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567
ทั้งนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), การรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การคลังสินค้า ได้จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรรัฐวิสาหกิจขึ้น เพื่อยกระดับการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลด้าน Core Business Enablers ในระบบประเมินผล State Enterprise Assessment Model (SE-AM) ตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน มีคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรรัฐวิสาหกิจ รวมจำนวน 24 องค์กร และมี 2 องค์กรสนใจเข้าร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..