หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลาง(ร่าง TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดในที่สูงฯ อาคาร B-02 ที่ ยสท.อยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 2 รายการ...

(ร่าง TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดในที่สูงฯ อาคาร B-02 ที่ ยสท.อยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 14 – 19 มิถุนายน 2567

..เพิ่มเติม..