หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)กิจกรรมด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรการสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษและเกรงกลัวการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Case study) เรื่อง มีหน้าที่เกี่ยวกับเงินไม่ยับยั้งชั่งใจ เอาเงินไปใช้ สุดท้ายเจอคุก !

การสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษและเกรงกลัวการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Case study) เรื่อง มีหน้าที่เกี่ยวกับเงินไม่ยับยั้งชั่งใจ เอาเงินไปใช้ สุดท้ายเจอคุก !

ที่มาข้อมูล : สำนักกฎหมาย

..เพิ่มเติม..