หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)กิจกรรมด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรยสท. ได้ผลคะแนน 97.93 ระดับผ่านดี การประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2566

ยสท. ได้ผลคะแนน 97.93 ระดับผ่านดี การประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2566

การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ 97.93 คะแนน อยู่ในระดับผ่านดี (จากเดิม ปีงบประมาณ 2565 ได้ 96.93 คะแนน)

ยสท. ได้ลำดับที่ 5 จากจำนวน 51 รัฐวิสาหกิจ และได้ลำดับที่ 2 จาก 29 หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง โดยบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม 85 คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ 1, EIT ส่วนที่ 2, และ OIT ที่มีค่าคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขอขอบคุณในความร่วมมือของพนักงาน ยสท. ทุกท่าน ในปีงบประมาณ 2566 ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนและดำเนินงานตามแผนงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งผลให้การประเมิน ITA ของ ยสท. ได้คะแนนสูงขึ้น นำมาสู่การเป็นองค์กรที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใส คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนด้วยความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคม

ศูนย์ ศปท.ยสท.

..เพิ่มเติม..