หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)กิจกรรมด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรขอเชิญรับชม!!! การแถลงข่าวประกาศผลการประเมิน ITA 66

ขอเชิญรับชม!!! การแถลงข่าวประกาศผลการประเมิน ITA 66

ขอเชิญพนักงาน ยสท. รับชมการแถลงข่าวประกาศผลการประเมิน ITA 66

วันนี้ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.00 น.

📢 Speakers:
🔸พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
🔸นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
🔸นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดำเนินรายการโดย นายณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์

รับชมพร้อมกัน ได้ที่
📱 Facebook : https://web.facebook.com/NACC.ITAS/videos/3210965249196294/
💻 YouTube: https://www.youtube.com/@ITAnacc

#ITADAY2023

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 66 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับระดับผลการประเมิน ITA 2566 (Rating Score) เพื่อแก้ไขความสับสนและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อระดับผลการประเมิน ITA (AA – F) และเพื่อให้ระดับผลการประเมินสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนส่วนราชการระดับนโยบาย หน่วยงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มีการปรับ Rating Score ใหม่ โดยมีผลในการประกาศผลประเมิน ITA 2566 นี้

การปรับเปลี่ยน Rating Score ในครั้งนี้ เป็นการปรับเปลี่ยนการจำแนกระดับในแต่ละช่วงคะแนน โดยไม่กระทบกับหลักเกณฑ์วิธีการคิดคะแนนที่กำหนดไว้เดิม
– หลักเกณฑ์การคิดคะแนน ITA จากแบบวัด IIT, EIT, OIT ยังคงยึดหลักการเดิม
– โครงสร้างคะแนนและสัดส่วนน้ำหนักคะแนนของแต่ละข้อ/เครื่องมือ/ตัวชี้วัดยังคงเดิมเช่นกัน

ดังนั้น ในกรณีที่หน่วยงานใดได้มีการกำหนดให้ผลการประเมิน ITA 2566 เป็นตัวชี้วัดหรือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ยังคงสามารถใช้ “ค่าคะแนน ITA” ได้เช่นเดิม โดยไม่ต้องคำนึงถึงการจำแนกชื่อ Rating Score ใหม่

ศูนย์ ศปท.ยสท.

..เพิ่มเติม..