หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)กิจกรรมด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง แหล่งเรียนรู้ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตแบบครบวงจร

พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง แหล่งเรียนรู้ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตแบบครบวงจร

พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง

(Virtual Anti-Corruption Museum)

  1. ระบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum)

 – ส่วนจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ จำนวน 10 โซน และส่วนจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน จำนวน 1 โซน รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 โซน

– หอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

– ศูนย์การเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา

2. ระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องเรียนออนไลน์)

3. ระบบเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

Mascot (มาสคอต) หรือ การ์ตูนสัญลักษณ์ในการดำเนินเรื่องราวในพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum)

  1. มาสคอต ชื่อ โปร่งใส

2. มาสคอต  ชื่อ จ้องโกง

ศูนย์ ศปท.ยสท.

..เพิ่มเติม..