หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบจ.31 ขึ้นทะเบียน ก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท สำหรับบุหรี่ 7.1 ใช้กับกระดาษพันก้นกรองเจาะรู ขนาด 180x21.95 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 200+- 20...

จ.31 ขึ้นทะเบียน ก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท สำหรับบุหรี่ 7.1 ใช้กับกระดาษพันก้นกรองเจาะรู ขนาด 180×21.95 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 200+- 20 มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU

..เพิ่มเติม..