หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก(รายไตรมาสที่ 1-4) ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ก.ย. 2566 กองจัดหาในประเทศ ...

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก(รายไตรมาสที่ 1-4) ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ก.ย. 2566 กองจัดหาในประเทศ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ปีงบประมาณ 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาสที่ 3)ระหว่างเดือนเมษายน 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาสที่ 2)ระหว่างเดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาสที่ 1) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาสที่ 4)ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566

..เพิ่มเติม..