หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)กิจกรรมด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรสำนักงาน ป.ป.ช. เชิญผู้สนใจเข้าเรียนหลักสูตร "การป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับ การขัดกันแห่งผลประโยชน์" รูปแบบบทเรียนอบรมออนไลน์ (e-Learing) ระยะสั้น

สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญผู้สนใจเข้าเรียนหลักสูตร “การป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับ การขัดกันแห่งผลประโยชน์” รูปแบบบทเรียนอบรมออนไลน์ (e-Learing) ระยะสั้น

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดทำองค์ความรู้หลักสูตร “การป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์” รูปแบบบทเรียนอบรมออนไลน์ (e-Learing) ระยะสั้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้มาตรฐานเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ให้แก่เจ้าพนักงานของรัฐและประชาชนผู้สนใจสามารถแยกแยะการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การทุจริต

ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเรียนรู้ พร้อมทดสอบความรู้ความเข้าใจและรับวุฒิบัตร (e-Certficate) เมื่อทำแบบทดสอบหลักการเรียนรู้เสร็จสิ้น ต้องผ่าน 80% ขึ้นไป (16 ข้อ จาก 20 ข้อ)

โดยสามารถเข้าถึงหลักสูตรฯ และแบบทดสอบได้ตาม QR Code หรือ

https://www.nacc.go.th/coi/categorydetail/2019112412373199/elearningcoi?

ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล โทร. 0 2528 4800 ต่อ 7121(สุทัศน์), 7122 (อนุรักษ์)     

ศูนย์ ศปท. ยสท.

..เพิ่มเติม..