หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีคัดเลือกงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยขนย้ายหีบบุหรี่ และอื่น ณ กองคลังผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย ปีงบ 2567 โดยวิธีคัดเลือก

งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยขนย้ายหีบบุหรี่ และอื่น ณ กองคลังผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย ปีงบ 2567 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..