ประกาศ การยาสูบแห่งประเทศไทย

สำนักงานยาสูบเชียงราย 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2566)

..เพิ่มเติม..